Geoorloofd en ongeoorloofd verzuim van lessen 

Ook wanneer uw kind niet op school komt vanwege bijvoorbeeld een doktersbezoek, of wanneer u uw vierjarige kind graag een dagje thuis wilt houden, ontvangen we daarvan graag van tevoren bericht. Wanneer uw kind vijf jaar is, mag u het 5 uur per week thuis houden. U moet dit wel aan de directeur melden. Als u uw kind meer uren per week thuis wilt houden, dan hebt u hiervoor toestemming nodig van de directeur. Vanaf 6 jaar is een kind leerplichtig en moet het alle dagen naar school komen. Het is leerplichtige kinderen in principe niet toegestaan onder lestijd naar bijvoorbeeld remedial teaching of logopedie te gaan. Verzuim om deze reden moet u officieel aanvragen bij de directie van de school. Deze zal na overleg met de groepsleerkracht en de intern begeleider beslissen of uw verzoek inderdaad gehonoreerd kan worden. 

Er zijn vier redenen op grond waarvan kinderen tijdelijk een vrijstelling van de leerplicht kunnen krijgen. Dit zijn: 

• ziekte 

• verplichtingen voortvloeiend uit geloofs- of levensovertuiging 

• bijzondere omstandigheden 

• vakantie vanwege een specifiek beroep 

De directeur van de school kan leerlingen deze vrijstelling verlenen. U moet hiervoor een aanvraag voor vrijstelling van schoolbezoek indienen. De aanvraagformulieren zijn af te halen op school of te downloaden via de website. 

Meer informatie over dit onderwerp kunt u terug lezen in de schoolgids.